Studium na Vyšší odborné škole

26-47-N/14 Informační technologie v podnikové praxi

Tříleté prezenční studium zakončené závěrečnou zkouškou a obhajobou absolventské práce. Absolvent získá neakademický titul – Diplomovaný specialista v oboru Informační technologie v podnikové praxi (DiS.).

Stručná charakteristika

Základní pojetí studia VOŠ se liší od studia středoškolského. Vedle prezenční výuky je v něm kladen důraz na individuální práci žáka v počítačových učebnách, v informačním středisku, na praxi v podnicích a organizacích s vysokým důrazem na samostudium. Součástí studia jsou praxe ve firmách a organizacích. Jedno studijní období je možno studovat v zahraničí (Finsko, Německo, Litva, …). Do současné doby byli ohledně studia v zahraničí uspokojeni všichni žadatelé z řad studentů.

V kurikulu vzdělávacího programu jsou zahrnuty IT předměty i předměty ekonomické. Studenti se naučí pracovat s řadou počítačových aplikací kancelářských či grafických, naučí se programovat ekonomické aplikace s využitím objektově orientovaného programování. Pochopí problematiku zpracování dat, práce s lokálními i síťovými operačními systémy, práce v rozsáhlých datových sítích. V oblasti ekonomické získají zásadní orientaci v makroekonomických vztazích a finančních operacích firem. Pochopí problematiku finančního a manažerského účetnictví či problematiku daňovou. Naučí se angličtinu na konverzační i odborné úrovni.

Nabízíme:

 • možnost studovat jeden semestr v zahraničí
 • neomezené Wi-Fi připojení v celé budově VOŠ
 • v rámci studia student absolvuje tři odborné praxe
 • možnost individuálního studia a individuální přístup ke studentům

Uplatnění absolventa oboru

Obor vychovává odborníky vybavené znalostmi vědeckých nástrojů řízení, schopné aplikovat moderní výpočetní techniku a moderní informační technologie při řešení problémů na všech úrovních řízení. To vše má za cíl zajistit absolventovi dobré pracovní uplatnění na tuzemském i evropském pracovním trhu.

Absolventi umí získávat, kriticky hodnotit, zpracovávat, interpretovat a aktivně užívat informace o makroekonomických i mikroekonomických jevech a procesech. Jsou adaptabilní na nové poznatky v oboru. Vypěstují si potřebu celoživotního vzdělávání a postupného zvyšování kvalifikace. Jsou schopni nést svůj podíl na zvyšování image firmy. Jsou schopni vést menší pracovní kolektivy. Umí také založit a řídit firmu (obchodní společnost) v oboru.

Dále se mohou uplatnit při programovém zpracování ekonomických, sociálních či jiných dat, na funkci správce lokální počítačové sítě firmy, při vedení účetnictví firmy technickými prostředky. Jsou připravení na systémové zpracování dat vedoucího hospodářského pracovníka či na programování ekonomických a jiných aplikací.

Materiální vybavení školy

Pro výuku a školní praxi má škola k dispozici 9 počítačových učeben vybavených nejmodernějšími počítači (v každém školním roce se jedna učebna obnovuje). Všechny počítače jsou propojeny v síti a připojeny k internetu. Učebny jsou dále vybaveny videotechnikou, reprotechnikou a multimediálními počítači. Hospodářská korespondence se vyučuje v učebnách vybavených počítači se speciálním programovým vybavením. Má také dva přednáškové sály s kapacitou přesahující 130 posluchačů. V celé budově VOŠ je k dispozici studentům bezdrátové připojení k síti.

Dále má škola k dispozici:

 • 3 jazykové specializované učebny vybavené audio a video technikou
 • pro samostudium mají studenti k dispozici informační středisko vybavené multimediálními počítači, knihovnou, čítárnou odborného tisku. V rámci informačního střediska pracuje regionální informační středisko poskytující informace z prostředí Evropské unie.
 • vlastní tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem a posilovnu

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025 se konají formou přijímacího řízení.

Obchodní akademie a VOŠ vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na VOŠ pro školní rok 2024/2025.

 • uzávěrka přihlášek – 31. května 2024 (přihlášku lze přinést k přijímacímu řízení)
 • termín přijímacího řízení – 13. června 2024
Přihláška ke studiu

K přijímacímu řízení si přineste:

 • pozvánku k přijímacímu řízení,
 • platný občanský průkaz,
 • studenti, kteří maturovali po odeslání přihlášky, nebo jim následující materiály v přihlášce ke studiu chybí, předloží fotokopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a fotokopii maturitního vysvědčení, která bude ověřena notářem nebo matrikou (nesmí být ověřena školou, které k tomu nejsou kompetentní), součástí přihlášky je také strukturovaný životopis.

Roční příspěvek studenta

Student se podle zákona podílí na financování studia příspěvkem 3 000,- Kč.

Stravování a ubytování

Stravování studentů je zajištěno ve vlastní jídelně školy na Jičínské ul. Valašské Meziříčí.

Ubytování je zajištěno na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého ul.

Upozornění

Upozorňujeme zájemce o studium na vyšší odborné škole, že v rámci stávající legislativy se vyskytla možnost po zdárném ukončení studia na vyšší odborné škole nastoupit v případě zájmu o bakalářské studium přímo do vyššího ročníku bakalářských programů vysokých škol. Tuto možnost dává současné znění zákona o vysokých školách.

Paragraf 49 odst. 3 zákona 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) totiž říká, že vysoká škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí.

V praxi to znamená, že v České republice již existují vysoké školy, které přijímají absolventy vyšších odborných škol přímo do vyššího ročníku bakalářského studia. Těchto škol zatím není mnoho (odstavec 3 není pro vysoké školy závazný), nicméně předpokládáme, že jejich počet se bude postupně zvětšovat. V optimálním případě bude tedy možno vystudovat vyšší odbornou školu (Dis) a bakalářské studium (Bc) za čtyři roky.

63-41-N/34 Podnikání malé a střední firmy

Tříleté prezenční studium zakončené závěrečnou zkouškou a obhajobou absolventské práce. Absolvent získá neakademický titul – diplomovaný specialista v oboru Podnikání malé a střední firmy (DiS.).

Stručná charakteristika

Základní pojetí studia VOŠ se liší od studia středoškolského. Vedle prezenční výuky je v něm kladen důraz na individuální práci žáka v počítačových učebnách, v informačním středisku, na praxi v podnicích a organizacích s vysokým důrazem na samostudium. Součástí studia jsou praxe ve firmách a organizacích. Jedno studijní období je možno studovat v zahraničí (Finsko, Německo, Litva, …). Podobně i praxi je možno absolvovat v zahraničí. Je možné také absolvovat po ukončení studia absolventkou praxi v zahraničí. Do současné doby byli ohledně studia v zahraničí uspokojeni všichni žadatelé z řad studentů.

Vzdělávací program Podnikání malé a střední firmy je založen převážně na odborných předmětech. Ze všeobecných předmětů či předmětů rozvíjejících klíčové kompetence jsou do výuky zařazeny například cizí jazyky (anglický a německý jazyk), tělesná výchova, psaní na klávesnice a další.

Nejvíce poznatků a dovedností studenti získávají z předmětů ekonomicky orientovaných. K této oblasti se vztahuje nejvíce vyučovaných předmětů, které jsou zařazeny do všech období studia. Učivo, které je prostředkem získání znalostí a dovedností plánovaných v profilu absolventa, je rozděleno tak, aby délka výuky jednoho předmětu odpovídala z organizačních důvodů délce jednoho období.

Celková koncepce výuky, skladba předmětů a jejich dotace byly stanoveny na základě aktuálních požadavků trhu práce, připomínek firem, ve kterých se uplatňují naši absolventi, a zkušeností z výuky na oborech obchodní akademie a bakalářského studia realizovaného ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technickou univerzitou Ostrava.

Nabízíme:

 • možnost studovat jeden semestr v zahraničí
 • možnost praxe v zahraničí
 • možnost realizovat absolventskou praxi v zahraničí
 • neomezené Wi-Fi připojení v celé budově VOŠ
 • v rámci studia student absolvuje tři odborné praxe
 • možnost individuálního studia a individuální přístup ke studentům

Uplatnění absolventa oboru

Obor vychovává odborníky vybavené znalostmi vědeckých nástrojů řízení, schopné aplikovat moderní výpočetní techniku a moderní informační technologie při řešení problémů na všech úrovních řízení. To vše má za cíl zajistit absolventovi dobré pracovní uplatnění na tuzemském i evropském pracovním trhu.

Absolventi umí získávat, kriticky hodnotit, zpracovávat, interpretovat a aktivně užívat informace o makroekonomických i mikroekonomických jevech a procesech. Jsou adaptabilní na nové poznatky v oboru. Vypěstují si potřebu celoživotního vzdělávání a postupného zvyšování kvalifikace. Jsou schopni nést svůj podíl na zvyšování image firmy. Jsou schopni vést menší pracovní kolektivy. Umí také založit a řídit firmu (obchodní společnost) v oboru.

Absolvent:

 • se orientuje v právních normách a může vykonávat jednodušší odbornou právní činnost zahrnující základní znalost občanského a obchodního práva, včetně aplikace na jednodušší obchodní a občanskoprávní smlouvy,
 • dokáže zpracovat podklady pro koncepční, koordinační a další činnost,
 • má potřebné znalosti z oblasti systému a správy daní a poplatků, daní z příjmů aj. a dovede je prakticky uplatnit ve své práci,
 • umí vykonávat práce související s problematikou a praktickým výpočtem daní, analýzami hospodářské činnosti a finančním plánováním činnosti firmy,
 • dokáže vést účetní agendu, sestavovat účetní výkazy a využívat informace z účetnictví k řídící činnosti,
 • se orientuje v bankovnictví a v systému zdravotního, sociálního i komerčního pojištění,
 • dodržuje a uplatňuje zásady bezpečné práce,
 • rozumí terminologii finančního trhu, je schopen formulovat obecné závěry a důsledky použití nástrojů monetární politiky,
 • rozumí problematice cenných papírů s ohledem na kritéria výnosnosti, likvidity a rizik,
 • umí v praxi použít zásady manažerského řízení týmu,
 • umí vysvětlit podstatu fungování tržní rovnováhy a objasnit fungování jednotlivých ekonomických subjektů na trhu výrobků a služeb,
 • dokáže objasnit výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání a umí charakterizovat jednotlivé právní formy podnikání,
 • umí zpracovat účetní doklady a pracovat s nimi v jednotlivých fázích oběhu,
 • analyzuje účetní operace, které se týkají majetku podniku,
 • analyzuje obchodní závazkové vztahy,
 • provádí uzávěrkové operace,
 • ovládá výpočet daně právnických osob, přechod z daňové evidence na daňové účetnictví, orientuje se v daňových přiznáních.

Materiální vybavení školy

Pro výuku a školní praxi má škola k dispozici 9 počítačových učeben vybavených nejmodernějšími počítači. Všechny počítače jsou propojeny v síti a připojeny k internetu. Učebny jsou dále vybaveny videotechnikou, audiotechnikou a multimediálními počítači. Psaní všemi deseti se vyučuje v učebnách vybavených počítači se speciálním programovým vybavením. K dispozici jsou dva přednáškové sály s kapacitou přesahující 130 posluchačů. V celé budově VOŠ je k dispozici studentům bezdrátové připojení k síti.

Dále má škola k dispozici:

 • jazykové specializované učebny vybavené audio a video technikou
 • pro samostudium mají studenti k dispozici informační středisko vybavené multimediálními počítači, knihovnou, čítárnou odborného tisku
 • vlastní tělocvičnu,
 • hřiště s umělým povrchem,
 • posilovnu.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025 se konají formou přijímacího řízení.

Obchodní akademie a VOŠ vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na VOŠ pro školní rok 2024/2025.

uzávěrka přihlášek – 31. května 2024 (přihlášku lze přinést k přijímacímu řízení)

termín přijímacího řízení – 13. června 2024

Přihláška ke studiu

K přijímacímu řízení si přineste:

 • pozvánku k přijímacímu řízení,
 • platný občanský průkaz,
 • studenti, kteří maturovali po odeslání přihlášky, nebo jim následující materiály v přihlášce ke studiu chybí, předloží fotokopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a fotokopii maturitního vysvědčení, která bude ověřena notářem nebo matrikou (nesmí být ověřena školou, které k tomu nejsou kompetentní), součástí přihlášky je také strukturovaný životopis.

Roční příspěvek studenta

Student se podle zákona podílí na financování studia příspěvkem 3.000,- Kč.

Stravování a ubytování

Stravování studentů je zajištěno ve vlastní jídelně školy na Jičínské ul. Valašské Meziříčí.

Ubytování je zajištěno ve spolupráci s jinými středními školami ve Valašském Meziříčí.

Upozornění

Upozorňujeme zájemce o studium na vyšší odborné škole, že v rámci stávající legislativy se vyskytla možnost po zdárném ukončení studia na vyšší odborné škole nastoupit v případě zájmu o bakalářské studium přímo do vyššího ročníku bakalářských programů vysokých škol. Tuto možnost dává současné znění zákona o vysokých školách.

Paragraf 49 odst. 3 zákona 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) totiž říká, že vysoká škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí.

V praxi to znamená, že v České republice již existují vysoké školy, které přijímají absolventy vyšších odborných škol přímo do vyššího ročníku bakalářského studia. Těchto škol zatím není mnoho (odstavec 3 není pro vysoké školy závazný), nicméně předpokládáme, že jejich počet se bude postupně zvětšovat. V optimálním případě bude tedy možno vystudovat vyšší odbornou školu (Dis) a bakalářské studium (Bc) za čtyři roky.