Studium na Vyšší odborné škole

Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí sděluje zájemcům o studium 1. ročníku VOŠ, že ve školním roce 2023/2024 nebude otevřeno studium 1. ročníku VOŠ. Zájemcům o studium se omlouváme.

Pro studijní rok 2024/2025 nabízíme možnost studia ve dvou studijních programech, a to Informační technologie v podnikové praxi a studijním programu Podnikání malé a střední firmy, který je zcela nově akreditován.

Vzdělávací program:

26-47-N/14 Informační technologie v podnikové praxi

Obor vzdělání:

26-47-N/.. Informační technologie

Tříleté prezenční studium zakončené závěrečnou zkouškou a obhajobou absolventské práce. Absolvent získá neakademický titul – Diplomovaný specialista v oboru Informační technologie v podnikové praxi (DiS.).

Stručná charakteristika

Základní pojetí studia VOŠ se liší od studia středoškolského. Vedle prezenční výuky je v něm kladen důraz na individuální práci žáka v počítačových učebnách, v informačním středisku, na praxi v podnicích a organizacích s vysokým důrazem na samostudium. Součástí studia jsou praxe ve firmách a organizacích. Jedno studijní období je možno studovat v zahraničí (Finsko, Německo, Litva, …). Do současné doby byli ohledně studia v zahraničí uspokojeni všichni žadatelé z řad studentů.

V kurikulu vzdělávacího programu jsou zahrnuty IT předměty i předměty ekonomické. Studenti se naučí pracovat s řadou počítačových aplikací kancelářských či grafických, naučí se programovat ekonomické aplikace s využitím objektově orientovaného programování. Pochopí problematiku zpracování dat, práce s lokálními i síťovými operačními systémy, práce v rozsáhlých datových sítích. V oblasti ekonomické získají zásadní orientaci v makroekonomických vztazích a finančních operacích firem. Pochopí problematiku finančního a manažerského účetnictví či problematiku daňovou. Naučí se angličtinu na konverzační i odborné úrovni.

Nabízíme:

 • možnost studovat jeden semestr v zahraničí
 • neomezené Wi-Fi připojení v celé budově VOŠ
 • v rámci studia student absolvuje tři odborné praxe
 • možnost individuálního studia a individuální přístup ke studentům

Uplatnění absolventa oboru

Obor vychovává odborníky vybavené znalostmi vědeckých nástrojů řízení, schopné aplikovat moderní výpočetní techniku a moderní informační technologie při řešení problémů na všech úrovních řízení. To vše má za cíl zajistit absolventovi dobré pracovní uplatnění na tuzemském i evropském pracovním trhu.

Absolventi umí získávat, kriticky hodnotit, zpracovávat, interpretovat a aktivně užívat informace o makroekonomických i mikroekonomických jevech a procesech. Jsou adaptabilní na nové poznatky v oboru. Vypěstují si potřebu celoživotního vzdělávání a postupného zvyšování kvalifikace. Jsou schopni nést svůj podíl na zvyšování image firmy. Jsou schopni vést menší pracovní kolektivy. Umí také založit a řídit firmu (obchodní společnost) v oboru.

Dále se mohou uplatnit při programovém zpracování ekonomických, sociálních či jiných dat, na funkci správce lokální počítačové sítě firmy, při vedení účetnictví firmy technickými prostředky. Jsou připravení na systémové zpracování dat vedoucího hospodářského pracovníka či na programování ekonomických a jiných aplikací.

Materiální vybavení školy

Pro výuku a školní praxi má škola k dispozici 9 počítačových učeben vybavených nejmodernějšími počítači (v každém školním roce se jedna učebna obnovuje). Všechny počítače jsou propojeny v síti a připojeny k internetu. Učebny jsou dále vybaveny videotechnikou, reprotechnikou a multimediálními počítači. Hospodářská korespondence se vyučuje v učebnách vybavených počítači se speciálním programovým vybavením. Má také dva přednáškové sály s kapacitou přesahující 130 posluchačů. V celé budově VOŠ je k dispozici studentům bezdrátové připojení k síti.

Dále má škola k dispozici:

 • 3 jazykové specializované učebny vybavené audio a video technikou
 • pro samostudium mají studenti k dispozici informační středisko vybavené multimediálními počítači, knihovnou, čítárnou odborného tisku. V rámci informačního střediska pracuje regionální informační středisko poskytující informace z prostředí Evropské unie.
 • vlastní tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem a posilovnu

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 se konají formou přijímacího řízení.

Obchodní akademie a VOŠ vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na VOŠ pro školní rok 2023/2024.

 • uzávěrka přihlášek – 31. května 2023 (přihlášku lze přinést k přijímacímu řízení)
 • termín přijímacího řízení – 15. června 2023, 10:00 hodin, místnost č. 205

Přihlášky:
Běžné přihlášky pro studium VOŠ si vyzvedněte na své střední škole nebo na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí nebo stáhněte zde:

Přihláška ke studiu

K přijímacímu řízení si přineste:

 • pozvánku k přijímacímu řízení,
 • platný občanský průkaz,
 • studenti, kteří maturovali po odeslání přihlášky, nebo jim následující materiály v přihlášce ke studiu chybí, předloží fotokopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a fotokopii maturitního vysvědčení, která bude ověřena notářem nebo matrikou (nesmí být ověřena školou, které k tomu nejsou kompetentní), součástí přihlášky je také strukturovaný životopis.

Roční příspěvek studenta

Student se podle zákona podílí na financování studia příspěvkem 3 000,- Kč.

Stravování a ubytování

Stravování studentů je zajištěno ve vlastní jídelně školy na Jičínské ul. Valašské Meziříčí.

Ubytování je zajištěno na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého ul.

Upozornění

Upozorňujeme zájemce o studium na vyšší odborné škole, že v rámci stávající legislativy se vyskytla možnost po zdárném ukončení studia na vyšší odborné škole nastoupit v případě zájmu o bakalářské studium přímo do vyššího ročníku bakalářských programů vysokých škol. Tuto možnost dává současné znění zákona o vysokých školách.

Paragraf 49 odst. 3 zákona 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) totiž říká, že vysoká škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí.

V praxi to znamená, že v České republice již existují vysoké školy, které přijímají absolventy vyšších odborných škol přímo do vyššího ročníku bakalářského studia. Těchto škol zatím není mnoho (odstavec 3 není pro vysoké školy závazný), nicméně předpokládáme, že jejich počet se bude postupně zvětšovat. V optimálním případě bude tedy možno vystudovat vyšší odbornou školu (Dis) a bakalářské studium (Bc) za čtyři roky.