Bakalářské studium – obor Veřejná ekonomika a správa

Důležité sdělení

ohledně přístupu do budovy VOŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

pro bakalářské programy
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava neotvírá v akademickém roce 2023/2024 studium bakalářských oborů na detašovaném pracovišti Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí.

Studijní program:

Veřejná ekonomika a správa

Studijní obor:

Veřejná ekonomika a správa

Detašované pracoviště Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ve Valašském Meziříčí nabízí tříleté kombinované bakalářské studium v oboru Veřejná ekonomika a správa, zakončené státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent získá titul Bc.

Bližší informace získáte na tel. čísle +420 571 755 502, PaedDr. Bc. Petr Hubáček, Ph.D., vedoucí VOŠ.

Uplatnění absolventa

Absolvent tohoto oboru se může uplatnit v těchto sférách:

 • orgánech státní správy,
 • orgánech územní a zájmové samosprávy,
 • institucích a organizacích veřejného a soukromého sektoru.

Příklady uplatnění absolventů oboru v praxi:

 • obecní, městské a krajské úřady,
 • ministerstva,
 • finanční úřady,
 • Policie ČR,
 • celní úřady, Úřad práce ČR,
 • Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny,
 • školy, nemocnice, kulturní zařízení, masmédia,
 • podniky dopravní a technické infrastruktury,
 • občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti,
 • agentury, poradenské a výzkumné firmy zajišťující koexistenci a koordinaci,
 • veřejných a soukromých subjektů a aktivit v území apod.

Organizace výuky

 • Výuka probíhá každý týden ve čtvrtek odpoledne v rozsahu cca 6 hodin denně.
 • Výuka jednoho předmětu zahrnuje cca 10 až 16 hod přímé výuky v blocích (přednášky a tutoriály = plánováno v rámci rozvrhu).
 • Další část výuky je zajišťována distančně (samostudium); podklady jsou k dispozici v elektronickém výukovém systému = LMS.
 • Forma hodnocení výsledků: např. zpracování seminárních prací (odevzdávání elektronicky), zápočtové testy, zkoušky (písemné či ústní).

Znalosti absolventa

Široký ekonomický základ:

 • základy ekonomie, managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, financí, informatiky, účetnictví, statistiky, práva atd.

Specifické znalosti oboru:

 • mechanismy financování veřejného sektoru a hospodaření neziskových organizací,
 • organizace a nástroje uplatňované ve veřejné správě v ČR i v EU, základy státní, regionální a municipální ekonomiky, sociální politiky, využívání územních a správních informačních systémů,
 • teorie a praxe veřejných financí, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, sportu, bydlení, politiky zaměstnanosti, obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku apod.

Stěžejní předměty oboru

 • Veřejné finance
 • Příjmy veřejných rozpočtů
 • Sociální politika v EU
 • Veřejná správa
 • Správní právo
 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Ekonomika neziskových organizací
 • Oceňování majetku
 • Územní a správní informační systémy

Přijímací řízení

Národní srovnávací testy – test obecných předpokladů.

Na Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava se podávají pouze přihlášky vyplněné přes formulář elektronické přihlášky. Další podmínky a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 budou teprve zveřejněny.

Stravování a ubytování

Stravování studentů je zajištěno ve vlastní jídelně školy na Jičínské ul. Valašské Meziříčí.

Ubytování je zajištěno na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého ul.