Bakalářské studium – obor Ekonomika podniku

Důležité sdělení

ohledně přístupu do budovy VOŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

pro bakalářské programy
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava neotvírá v akademickém roce 2023/2024 studium bakalářských oborů na detašovaném pracovišti Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí.

Studijní program:

Ekonomika a management

Studijní obor:

Ekonomika podniku

Pokud máte zájem studovat na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, máte možnost podat přihlášku do 1. ročníku 3-letého prezenčního bakalářského studia, které je realizováno ve Valašském Meziříčí.

Na Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí je možno studovat obor Ekonomika podniku.

Udělovaný akademický titul: „bakalář“ (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem.

Garanti oboru

Garant oboru:
Doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz

Garant oboru na VOŠ:
Ing. Helena Škrlová

Profil absolventa oboru

Obor ekonomika podniku vychovává odborníky vybavené znalostmi vědeckých nástrojů řízení, schopné aplikovat moderní informační technologie při řešení i složitých problémů na úrovni běžné obchodní organizace a využívat při řešení současných prostředků výpočetní a sdělovací techniky. Studium se zaměřuje na přípravu odborníků pro řídicí funkce na střední podnikové úrovni výrobních i nevýrobních organizací. Jde o tradiční ekonomický obor, o jehož absolventy je na pracovním trhu stálý zájem. Případné získání certifikační klasifikace umožní navíc absolventovi získat uplatnění i na evropském pracovním trhu.

Absolventi jsou připravování pro práci ve výrobních a nevýrobních organizacích, ale i ve finančních, účetních, daňových, správních a řídicích orgánech firem i veřejné správy, se znalostí základních národních právních předpisů i pravidel Evropské unie. Dovedou organizovat a řídit činnost podřízených, pracovat v týmu. Jsou schopni samostatně aplikovat zákony a podzákonné normy při řízení svěřeného pracovního úseku. Po zapracování budou schopni přijímat i závažná rozhodnutí v daném oboru.

Specializační profil oboru a absolventa je směřován do činnosti podnikatele, ekonoma a manažera firmy. Absolventi získávají různé podnikatelské a obchodní dovednosti. Umí také hledat a vytvářet zdroje finančních, účetních a daňových informací, informace získávat, kriticky hodnotit, zpracovávat, interpretovat a aktivně je používat. Jsou adaptabilní na nové poznatky v oboru. Vypěstují si potřebu celoživotního vzdělávání a postupného zvyšování kvalifikace. Jsou ochotni nést svůj podíl na zvyšování image firmy. Po zapracování jsou schopni vést menší pracovní kolektiv. Umí také založit a řídit firmu v oboru.

V rámci studia absolvují studenti odbornou praxi.

Znalosti absolventa

Do odborné složky profilu absolventa lze zařadit následující znalosti:

 • podrobná znalost národních i nadnárodních finančních pravidel.
 • orientace ve finančních a bankovních systémech EU a jednotlivých členských i významných nečlenských zemí,
 • orientace v tuzemských i evropských finančních, ekonomických a daňových normách,
 • vyhledávání informačních zdrojů,
 • práce v mezinárodních datových sítích,
 • moderní vnitropodnikové řídicí metody a jejich informační zajištění,
 • získávání, komplexní a automatizované zpracování dat,
 • hodnocení a interpretace získaných informací,
 • základní marketingové metody,
 • finanční operace podniků, jejich účetnictví a daňová problematika,
 • znalost zásad sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii,
 • orientace v základech daňového systému České republiky.

Dovednosti absolventa

Do odborné složky profilu absolventa lze zařadit následující dovednosti:

 • práce v lokální počítačové síti, v mezinárodních datových sítích.
 • společenská komunikace a korespondence,
 • organizace pracovního kolektivu,
 • interpretace odborných informací z oblasti mezinárodních finančních trhů,
 • interpretace odborných informací z oblasti světové ekonomiky,
 • formulace jednoduchých právních a organizačních předpisů,
 • vedení finančního a manažerského účetnictví firmy a zpracování roční účetní závěrky s využitím příslušného softwaru, základní daňové operace,
 • vedení odborné cizojazyčné konverzace nejméně ve dvou světových jazycích,
 • interpretace výsledků zpracování dat získaných prostředky výpočetní techniky,
 • využívání regionálních zvláštností při řízení práce firmy,
 • absolvovat všechny předměty předepsané studijním plánem,
 • vykonávat státní bakalářskou zkoušku a obhájit bakalářskou práci.

Podmínky ukončení studia

Pro řádné ukončení studia ve studijním programu musí student splnit tyto podmínky:

 • absolvovat všechny předměty předepsané studijním plánem,
 • vykonávat státní bakalářskou zkoušku a obhájit bakalářskou práci.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 budou teprve zveřejněny.

Stravování a ubytování

Stravování studentů je zajištěno ve vlastní jídelně školy na Jičínské ul. Valašské Meziříčí.

Ubytování je zajištěno na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého ul.