Ochrana osobních údajů

Mgr. Vít Hanák

pověřenec pro ochranu osobních údajů
+420 571 755 513
kabinet 243 hlavní budova

Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00843504 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1.  přijímací řízení do prvního ročníku,
 2.  přijímací řízení k vyššímu odbornému vzdělávání,
 3.  zajištění středního vzdělávání,
 4.  zajištění vyššího odborného vzdělávání,
 5.  zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
 6.  zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe,
 7.  poskytování poradenských služeb ve školách,
 8.  zajištění školního stravování.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 1. Máte právo:
  1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
  2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí jsou nepřesné),
  3. požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  4. podat stížnost u dozorového orgánu.
 2. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 3. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Mgr. Vít Hanák, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, +420 571 755 513, [email protected]