OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Vyšší odborné studium

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 se nekonají. Škola organizuje pouze přijímací řízení.

Uzávěrka přihlášek:                             24. května 2019

Termín přijímacího řízení:                     13. června 2019

Základní pojetí studia VOŠ se liší od studia středoškolského. Vedle prezenční výuky je v něm kladen důraz na individuální práci žáka v počítačových učebnách, v informačním středisku, na praxi v podnicích a organizacích s vysokým důrazem na samostudium. Součástí studia jsou praxe ve firmách a organizacích. Jedno studijní období je možno studovat v zahraničí( Finsko, Německo, Litva, ...). Do současné doby byli ohledně studia v zahraničí uspokojeni všichni žadatelé z řad studentů.

Od 1. září 2011 otevíráme nový vzdělávací program 26-47-N/14 Informační technologie v podnikové praxi oboru vzdělávání 26-47-N/.. Informační technologie. Obor nahrazuje vzdělávací program Zpracování ekonomických a vědeckotechnických informací, jehož studium bude ukončeno v roce 2013.

1. Obor vzdělávání

26-47-N/.. Informační technologie

2. Vzdělávací program

26-47-N/14 Informační technologie v podnikové praxi

3. Délka studia

Prezenční denní studium – 3 roky

4. Stručná charakteristika vzdělávacího programu 26-47-N/14

V kurikulu vzdělávacího programu jsou zahrnuty IT předměty i předměty ekonomické. Studenti se naučí pracovat s řadou počítačových aplikací kancelářských či grafických, naučí se programovat ekonomické aplikace s využitím objektově orientovaného programování. Pochopí problematiku zpracování dat, práce s lokálními i síťovými operačními systémy, práce v rozsáhlých datových sítích. V oblasti ekonomické získají zásadní orientaci v makroekonomických vztazích a finančních operacích firem. Pochopí problematiku finančního a manažerského účetnictví či problematiku daňovou. Naučí se angličtinu na konverzační i odborné úrovni.

Nabízíme:

• možnost studovat jeden semestr v zahraničí
• neomezené Wi-Fi připojení v celé budově VOŠ
• v rámci studia student absolvuje tři odborné praxe
• možnost individuálního studia a individuální přístup ke studentům

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou absolventské práce. Absolvent získá neakademický titul - Diplomovaný specialista v oboru Informační technologie v podnikové praxi (DiS.).

UČEBNÍ PLÁN

5. Program Erasmus+ na naší vyšší odborné škole

Program Erasmus byl vytvořen za účelem podpory evropské spolupráce v oblasti vzdělávání. Jeho hlavními cíli je zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a zaměstnanců v rámci Evropy.  Program nabízí studentům mimo jiné možnosti studia na zahraničních univerzitách a pracovních stáží v zahraničí. Student může studovat v zahraničí po dobu 3 – 12 měsíců, délka praktické nebo absolventské stáže se pohybuje v rozmezí 2 -12 měsíců.

Naše vyšší odborná škola se do programu zapojila v roce 2003, kdy jsme získali Erasmus Charter, oprávnění čerpat finanční prostředky na mobility studentů a zaměstnanců. První studenty jsme vyslali na studijní mobilitu v roce 2004/2005.  Následující graf ukazuje počet vyslaných studentů naší vyšší odborné školy do zahraničí.

 

Podrobnější informace můžete získat v databázi Národní agentury

proj1.png

http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

nebo na stránkách naší školy

http://www.oavm.cz/erasmus/index.html

Naše partnerské školy, kde mohou studenti studovat:

erasmus_staty.png

Mobility studentů jsou financovány následujícími granty:

erasmus_staty.png

Cena studentů naší vyšší odborné školy na trhu práce výrazně vzroste, pokud budou studenti využívat možnosti studia v zahraničí nebo absolvují pracovní nebo absolventskou stáž v některé zemi Evropské unie.

Mimo to naše vyšší odborná škola navázala spolupráci s agenturou YouNet, která zprostředkuje pracovní stáže studentů v Bologni, Itálii. Studenti mohou vyjet na pracovní stáž během svého studia nebo na absolventskou stáž na konci studia. Délka praxe je možná v rozmezí 2 – 12 měsíců. Pracovní jazyk ve firmách v Bologni je angličtina.

Agentura Younet je připravena na dlouhodobější spolupráci s naší školou. Velké příležitosti se tedy nabízejí i potenciálním zájemcům o studiu na naší vyšší odborné škole v příštích letech.

Program Erasmus+ pomáhá naší vyšší odborné škole připravit kvalitní absolventy, kteří jsou připraveni uplatnit se dobře na evropském trhu práce.  Studenti, kteří využívají výhod programu Erasmus+, získávají během svého studia vysokou přidanou hodnotu. Finanční prostředky byly doposud natolik dostatečné, takže jsme mohli uspokojit všechny zájemce o mobilitu v zahraničí. Pokud by byl zájem studentů větší než je rozpočet, vedení školy je připraveno převést finance z mobilit zaměstnanců do mobilit studentů. Na naší vyšší odborné škole mají studenti téměř 100% jistotu, že budou moci v případě jejich zájmu studovat nebo absolvovat stáž v zahraničí.

Do programu Erasmus a Erasmus+  se okamžitě po udělení Erasmus charteru zapojili i vyučující vyšší odborné školy.  Pedagogové jezdí přednášet na partnerské univerzity, využíváme i možnosti školení zaměstnanců v zahraničí. Účast na mezinárodních týdnech organizovaných zahraničními univerzitami je též velmi oblíbená.

Následující graf ukazuje počet vyjíždějících zaměstnanců v rámci programu Erasmus+.

graf2.png

6. Uplatnění absolventa oboru:

Obor vychovává odborníky vybavené znalostmi vědeckých nástrojů řízení, schopné aplikovat moderní výpočetní techniku a moderní informační technologie při řešení problémů na všech úrovních řízení. To vše má za cíl zajistit absolventovi dobré pracovní uplatnění na tuzemském i evropském pracovním trhu. Absolventi umí získávat, kriticky hodnotit, zpracovávat, interpretovat a aktivně užívat informace o makroekonomických i mikroekonomických jevech a procesech. Jsou adaptabilní na nové poznatky v oboru. Vypěstují si potřebu celoživotního vzdělávání a postupného zvyšování kvalifikace. Jsou schopni nést svůj podíl na zvyšování image firmy. Jsou schopni vést menší pracovní kolektivy. Umí také založit a řídit firmu (obchodní společnost) v oboru. Dále se mohou uplatnit při programovém zpracování ekonomických, sociálních či jiných dat, na funkci správce lokální počítačové sítě firmy, při vedení účetnictví firmy technickými prostředky. Jsou připravení na systémové zpracování dat vedoucího hospodářského pracovníka či na programování ekonomických a jiných aplikací.

7. Materiální vybavení školy

Pro výuku a školní praxi má škola k dispozici 9 počítačových učeben vybavených nejmodernějšími počítači (v každém školním roce se jedna učebna obnovuje). Všechny počítače jsou propojeny v síti a připojeny k internetu. Učebny jsou dále vybaveny videotechnikou, reprotechnikou a multimediálními počítači. Hospodářská korespondence se vyučuje v učebnách vybavených počítači se speciálním programovým vybavením. Má také dva přednáškové sály s kapacitou přesahující 130 posluchačů. V celé budově VOŠ je k dispozici studentům bezdrátové připojení k síti.

Dále má škola k dispozici:
• 3 jazykové specializované učebny vybavené audio a video technikou
• pro samostudium mají studenti k dispozici informační středisko vybavené multimediálními počítači, knihovnou, čítárnou odborného tisku. V rámci informačního střediska pracuje regionální informační středisko poskytující informace z prostředí Evropské unie.
• vlastní tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem a posilovnu

8. Přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018 se nekonají. Škola organizuje pouze přijímací řízení.
Přihlášky: Běžné přihlášky pro studium VOŠ si vyzvedněte na své střední škole nebo na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí. Přihlášku najdete také pod odkazem uvedeným níže.

Přihláška ke studiu

K přijímacímu řízení si přineste:

• pozvánku k přijímacímu řízení
• platný občanský průkaz
• studenti, kteří maturovali po odeslání přihlášky, nebo jim následující materiály v přihlášce ke studiu chybí, předloží fotokopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a fotokopii maturitního vysvědčení, která bude ověřena notářem nebo matrikou (nesmí být ověřena školou, které k tomu nejsou kompetentní), součástí přihlášky je také strukturovaný životopis.

Termíny přijímacího řízení

• uzávěrka přihlášek - 25. května 2018 (přihlášku lze přinést s sebou)

• termín přijímacího řízení - 13. června 2018, 10:00 hodin, místnost č. 205

9. Roční příspěvek studenta

Student se podle zákona podílí na financování studia příspěvkem Kč 3 000,-.

 

10. Upozornění

Upozorňujeme zájemce o studium na vyšší odborné škole, že v rámci stávající legislativy se vyskytla možnost po zdárném ukončení studia na vyšší odborné škole nastoupit v případě zájmu o bakalářské studium přímo do vyššího ročníku bakalářských programů vysokých škol. Tuto možnost dává současné znění zákona o vysokých školách.

Paragraf 49 odst. 3 zákona 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů(zákon o vysokých školách) totiž říká, že vysoká škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí.

V praxi to znamená, že v České republice již existují vysoké školy, které přijímají absolventy vyšších odborných škol přímo do vyššího ročníku bakalářského studia. Těchto škol zatím není mnoho (odstavec 3 není pro vysoké školy závazný), nicméně předpokládáme, že jejich počet se bude postupně zvětšovat. V optimálním případě bude tedy možno vystudovat vyšší odbornou školu (Dis) a bakalářské studium (Bc) za čtyři roky.

Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor