OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Historie školy

Za 2. světové války existovala v našem kraji pouze jediná obchodní akademie, ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po osvobození v roce 1945 byla nově otevřena Obchodní akademie ve Vsetíně a Obchodní škola v Novém Jičíně. Ve Vsetíně byla tehdy zřízena od 1. září 1945 1. třída OA a 1. třída OŠ s pobočkou.

Umístění školy bylo provizorní - v přizemí gymnázia. Pro katastrofální nedostatek učitelů se po celý školní rok 1945 - 46 vyučovalo nouzově. Ředitelem školy byl jmenován Ing. Eduard Schmidt a jediným profesorem byl Stanislav Rezek. Protože byli na celé škole pouze dva vyučující a tři třídy, měla každá třída vyučování pouze čtyřikrát týdné, a to osm hodin denně. Oba vyučující si tehdy rozdělili předměty takto: ředitel Ed. Schmidt - všechny předměty komerční a prof. St. Rezek všechny ostatní. Pro oba vyučující to znamenalo nesmírné zatižení: 48 hodin týdné bez nároků na proplacení přespočetných hodin.

Ve školním roce 1946 - 47 přibyly: 1. ročník OA a 1. ročnik OŠ. Tyto dvě nové třidy byly umístěny v Hasičském domě, v bezprostřední blízkosti gymnázia. Podařilo se získat nékteré externí učitele, kteří vypomáhali ve vyučování účetnictví / pan Jungwirt - Junek z MNV Vsetín. Všeobecněvzdělávací předmětý pomáhali učit učitelé z OSŠ ve Vsetině.

Když ve školním roce 1947 - 48 byly přijaty dvě nové třídy, stoupl počet tříd na sedm a nebylo možno pro nedostatek vyučovacích prostor školu ve městě umístit. Proto byl k tomuto účelu adaptován internát Zbrojovky ve Vsetíné - Jasenicích. Vždy ze dvou internátních pokojů byla vybouráním zdi vytvořena jedna učebna. Škola ziskala dostatečný prostor, ale spojení bylo velmi nevýhodné. Po příjezdu na nádraží ve Vsetíné museli žáci přestoupit na lokálku, která všechny žáky i učitele odvezla 4 km do Jasenic. Vlakové spojení však nebylo výhodné, vznikaly velké ztráty času.

Když se v roce 1949 začaly mezinárodní poměry přiostřovat, dala Zbrojovka škole výpověď. Ministerstvo školství bylo v té době postaveno před úkol nadbytečný počet obchodních akademií a obchodních škol snížit. Rozhodlo tedy tak, že zrušilo OA ve Frenštátě, OA ve Vsetíně a OŠ v Novém Jičiné a otevřelo 1. ročník OA a 1. ročník OŠ ve Valašském Meziříčí. Ze tři škol byla tedy vytvořena jedna.

A tak od školního roku 1949 - 50 bylo všech šest tříd přestěhováno do Valašského Meziříčí, do budovy bývalého učitelského ústavu, kde však již byla umistěna JSŠ. Mezitím byl název školy změněn na "Vyšší hospodářská a hospodářská škola". ředitelem byl ustanoven Maxmilián Hons.

Obě školy, JSS a VHŠ, žily v budově ve velmi stísněných poměrech. Nepomohlo ani, že dvě třidy HŠ umístilo ve své budově ředitelství PŠS. Když JSŠ přijala další třidy, místo již vůbec nestačilo, a tak VHŠ byla v roce 1953 přestéhována do budovy v Husově ulici. VHŠ získala novým přestěhováním více prostoru, ale pro osm tříd to nebylo řešení dostačující. Mimo to budova, která byla dokončena v roce 1875, nevyhovovala ani po stránce hygienické. A tak žily opět v nedostačujících prostorách dvě školy - VHŠ a OSŠ.

Od počátku šedesátých let nese naše škola název střední ekonomická (SEĎ) a ekonomická škola (EŠ). Po dvacetišestiletém provizoriu, teprve ve školním roce 1971 - 1972, získala škola svou vlastní budovu v Leninově ulici.

Ve školním roce 1971/72 získala Střední ekonomická škola ve Valašském Meziříčí svou vlastní budovu na dnešní Masarykově ulici (dříve Leninova).

S odstupem času se dá říci, že to bylo opět provizorní řešení - adaptovaná budova bývalé národní školy s přístavbou už tehdy nevyhovovala potřebám školy. Chyběla tělocvična, jídelna, ale i učebny.

Učitelé často závodili s časem, protože některé učebny byly v pavilonu v sídlišti Pod oborou (vedle prádelny), některé na ZŠ Křižná, tělesná výchova se vyučovala v Dělnickém domě a v tělocvičnách jiných škol, stravováni zajišťovala jídelna gymnázia na Husově ulici.

Vybavení odborných učeben - psacími stroji a prostředky výpočetní techniky, bylo ale nejlepší v kraji. Už ve školním roce 1971/72 vlastnila škola např. počítač Cellatron.

Ve školním roce 1974/75 bylo upraveno a rozšířeno školní hřiště a vybudován tenisový kurt.Zimní maratony vyučujících a žáků po tělocvičnách ale pokračovaly.

Výstavba tělocvičny byla zahájena 2. října 1981. Byla prováděna svépomocí a hodiny odpracované žáky, učiteli a rodiči se počítaly na tisíce. Slavnostní otevření se konalo 3. září 1984. Tím ale stavebni práce neskončily. Ve školním roce 1985 se zase stavělo - přístavba ke stávajicímu pavilonu. Škola získala 6 učeben, 2 kabinety, prostornou vstupní halu.

Ubytování a stravování studentů mělo být zajištěno v internátě, který se začal stavět v roce 1986 - jako přístavba objektu v sídlišti Pod oborou. Změněné ekonomické podmínky po roce 1989 změnily i ekonomickou situaci školy a také potřeby školství ve městě.

A tak "výměnou" za rozestavěný internát, v němž je dnes rodinná škola, a za třídy v pavilonu v sídlišti Pod oborou, v němž je od 4. září 1995 Průmyslová škola pro neslyšící, získala Obchodní akademie budovy bývalých jeslí a školky bývalého Osvětlovacího skla. Ty od 4. záři 1995 slouží potřebám školy.

Chtělo by se říci - už dost bylo budování, vždyť historii školy tvoří - zejména od školního roku 1971/72 - jen stavby, přístavby a v podtextu kontrolní dny na stavbách, hlídání termínů a peněz, kolaudace...

Z ředitelů školy se stávají stavební odborníci, políři. Bylo to náročné - řídit každodenní provoz školy, učit a zároveň vést nějakou stavbu. A že to zvládli, za to jim patří dík. Komu? Bývalému zástupci ředitele Stanislavu Španihelovi, bývalým ředitelům školy Ing. Jaroslavu Čípovi a Ing. Jaroslavu Halaštovi.

Další zajímavosti z historie školy 1945-2017

1945

1. září otevřen 1. ročník Obchodní akademie ve Vsetíně, současně zřízena 1. třída OŠ (obchodní školy) s pobočkou. Škola byla provizorně umístěna v přízemí gymnázia, po celý první rok se vyučovalo nouzově pro nedostatek učitelů ve třech třídách. Prvním ředitelem školy jmenován Ing. Eduard Schmidt.

1946

Přibyly 2 třídy - 1. ročník OA a 1. ročník OŠ. Tyto dvě třídy byly umístěny v Hasičském domě v bezprostřední blízkosti gymnázia.

1947

Počet tříd stoupl na sedm. Škola přemístěna do internátu Zbrojovky Vsetín v Jasenicích, což znamenalo dojíždění lokálkou asi 4 km od vsetínského nádraží.

1949-1950

V době studené války se dala přednost zbrojní výrobě, soudně bylo rozhodnuto o vyklizení internátu Zbrojovky a škola přestěhována do Valašského Meziříčí ( viz ofocené archivní dokumenty k těmto letům ). Valašské Meziříčí bylo vybráno jako spádová oblast nejen pro Vsetínsko, ale také i pro Frenštátsko a Novojičínsko, kde se v té době rušily obchodní akademie. Škola dostala nový název "Vyšší hospodářská a hospodářská škola" a byla umístěna v budově bývalého učitelského ústavu. Novým ředitelem jmenován Maxmilián Hons.

1953

VHŠ přestěhována do budovy v Husově ulici, v té době měla škola osm tříd. Budova ovšem nevyhovovala jak velikostí, tak hygienicky, neboť byla zastaralá ( z roku 1875).

1957-1958

Zavedeny první prostředky výpočetní techniky na naší škole - jednoduché kalkulační stroje typu Nisa. Práce s těmito stroji nebyla zařazena do výuky žádného předmětu, žáci se s nimi měli pouze informativně seznámit. Do osnov bylo používání kalkulačních a sčítacích strojů zařazeno až po roce 1960 v předmětu "Technika administrativy".

1961

Změněn název školy na "Střední ekonomická škola" (SEŠ).

1962

Počátek modernizace učeben techniky administrativy - vybavení novými psacími stroji Consul, které nahradily již zastaralé ( a často i poruchové ) typy.

1964-1965

Jako nepovinný předmět zavedena celostátně od 1. září ,,Výpočetní technika´´. Naše škola měla v tomto primát, neboť již o rok dříve (1963-1964) se zásluhou Ing. Karla Pruknera vyučovalo obsluze základních výpočetních prostředků. Od roku 1965 se tento předmět vyučoval již povinně.

1967

Škola získala pro potřeby výuky pavilón Pod oborou.

1968

Během prázdnin vybudovány učebny výpočetní techniky v pavilónu Pod oborou, hodnota zde umístěných strojů činila okolo 600 000 Kčs, což bylo v té době druhé nejlepší vybavení mezi SEŠ (za SEŠ Olomouc). Instalován byl nejen park strojů malé a střední mechanizace, ale i kompletní strojní početní stanice - od roku 1969 děrnoštítkové výpočetní středisko.

1969-1971

Výstavba přístavby ke staré budově dřívější ZŠ Leninova. V těchto letech byl ředitelem školy JuDr. Ing. Milan Straňák.

1971

Škola umístěna na ulici Masarykova, tehdy Leninova. V září otevřen nově vybudovaný pavilón i s hlavním vchodem do budovy a vestibulem. Za 300 000 Kčs zakoupen první počítač Cellatron SER 2d, počátek výuky programování a zpracování ekonomických dat na počítači. Novou ředitelkou školy jmenována Drahomíra Papežová.

1974

Zahájena družba se Strednou ekonomickou školou v Martině.

1975

Rozšířeno školní hřiště, upraven jeho povrch. Vybudován tenisový dvorec profesory Kavanem, Halaštou a Pruknerem. Otevřeno nástavbové ( dvouleté ) studium výpočetní techniky a zpracování informací.

1980

Otevřena forma dálkového studia ve čtyřech třídách (142 žáků), pravidelné konzultace se konaly v pavilónu Pod oborou.

1981

Novým ředitelem Ing. Jaroslav Číp. Zahájena výstavba tělocvičny ( dostavěna v srpnu 1984 ). Rozhodnuto o ukončení oboru ,,Ekonomická škola´´ . Zavedeno nošení třídních knih do 1. vyučovací hodiny vyučujícími.

1983

Založen první kroužek výpočetní techniky (Ing. J. Halašta). Brzy nato přibyl i druhý pro pokročilé ( Ing. K. Prukner ).

1984

3. září - školní rok zahájen v nově dostavěné tělocvičně školy.

1984-1985

Rozšíření nového pavilónu z roku 1971.

1986

Začátek výstavby internátu a jídelny v sídlišti Pod oborou. Rozestavěný internát byl později přenechán Průmyslové škole pro neslyšící.

1989

V únoru proběhla první volba Miss školy, byla to jedna z ,,vlaštovek´´ uvolňování poměrů před listopadem.

1990

Vycházel první časopis žáků školy "Průvan". Vyšla pouze tři čísla.

1991

Ředitelem školy Ing. Jaroslav Halašta. Uskutečnil se první výměnný pobyt našich žáků v zahraničí, a to v dánském Juelsminde. Zahájena vedlejší hospodářská činnost školy formou kursů.

1992

Otevřena Rodinná škola, která se o šest let později spojila s Obchodní akademií.

1993

Zahájila činnost fiktivní firma SPORTUR, s.r.o. Žáci v ní provádějí činnosti jako založení firmy, zřízení účtu, vedení účetní a mzdové agendy, zajištění zásobování, výroby, prodeje ad. Od března 1995 se pravidelně účastníme každoročního veletrhu fiktivních firem ČR.

1994

Změněn název školy na "Obchodní akademie". Zahájena nová tradice školních plesů. Proběhl 1. ročník soutěže ,,Valašský datel´´ v psaní na stroji.

1995

4. září - zahájení výuky v nově rekonstruovaných budovách. Škola sice přišla o pavilón v sídlišti Pod oborou, v němž je od té doby umístěna Průmyslová škola pro neslyšící, ale získala budovy bývalých jeslí a školky Osvětlovacího skla. Rovněž proběhla i rekonstrukce hřiště a tenisového dvorce. Škola zařazena do sítě ASP přidružených k UNESCO.

1996

Zahájení výuky na Vyšší odborné škole. Zahájení Specializačního studia písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací.

1998

Sloučení OA s SOŠ (dříve Rodinnou školou) ve Valašském Meziříčí, včetně moderní budovy a stravovacího pavilonu na ulici Jičínská 17. Změněn název školy na "Obchodní akademie a Střední odborná škola a Vyšší odborná škola".

1999

Zahájení vysokoškolských bakalářských studijních programů ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava.

2000

Ukončení výuky na Rodinné škole. Ukončení pětiletého studia oboru "Obchodní akademie".

2001

Zahájení výuky na Univerzitě třetího věku ( při Univerzitě Palackého v Olomouci ). Promoce této první skupiny proběhla v roce 2003. Zahájen projekt ,,Evropa Direkt´´ve spolupráci s Francií a Německem. Partnerskou školou se stala francouzská škola Lyceé privé Saint-Martin v Rennes v Bretani. Ve dnech 20. - 22. září 2001 se u nás uskutečnilo 6. celostátní setkání zástupců škol ČR přidružených k projektu UNESCO. Výstavba a zahájení provozu ( od 2. října ) nové posluchárny na Jičínské ulici - VOŠ. Začaly vycházet Noviny obchodky.

2002

V dubnu otevřeno zahraniční informační centrum. Chod centra zabezpečují studenti, kteří poskytují informace o studiu a brigádách v zahraničí. V květnu uzavřena smlouva s univerzitou ve španělské Cordobě. 27. září proběhly první promoce studentů bakalářského studia na naší škole. Uzavřena dohoda o spolupráci v rámci programu Socrates s Turku Polytechnic v Loimaa ve Finsku ( výměna prvních studentů a pedagogů provedena r.2003).

2003

V březnu udělen VOŠ tzv. Erasmus Charter, který opravňuje studenty a pedagogy VOŠ využívat granty pro výměnné pobyty z programu Socrates-Erasmus. Naši studenti účastni na úspěšné české výpravě Interinfo ČR na MS v Římě. Otevření nového středoškolského oboru "Informatika v ekonomice" (63-41-M/040). Jednoroční kurz "ROMPROJEKT" pro romské spoluobčany financovaný Nizozemci ( září 2003- červen 2004). Cílem bylo připravit 10 absolventů pro práce pomocných administrativních pracovníků.

2004

Od 19. ledna zaveden výběr stravy ve školní jídelně pomocí automatu. 27. února podepsána dlouhodobá smlouva o bakalářském studiu na naší škole při VŠB-TU Ostrava. Rekonstrukce spisovny. V květnu nové fasády tělocvičny, staré budovy i přístavby. Prosinec - odchod ředitele školy Ing. Jaroslava Halašty do důchodu.

2005

Statutárním zástupcem ředitele školy Ing. Anna Oplatková ( do 31. března ). Novým ředitelem školy jmenován Mgr. Aleš Kubíček ( od 1. dubna ). Ukončení oboru "Sociálněsprávní činnost". Od 1. září změněn název školy na "Obchodní akademie a Vyšší odborná škola". Zahájení Specializačního studia pro pracovníky úřadů, organizací a státních institucí.Příprava nového bakalářského oboru "Ekonomika podniku." Příprava výuky na Univerzitě zájmového vzdělávání. Příprava studia Prevence sociálně patologických jevů.

2006

Ve finále MISS ČR  mezi dvanácti finalistkami studentka 2. ročníku bakalářského studia Vendula Šmídová ( únor ).

První utkání učitelů školy v hokeji ( březen ), tradice se dosud udržela.

V březnu začala práce s prvními dvěma interaktivními tabulemi.

1.července nastoupil do funkce vedoucího VOŠ a bakalářského studia PaedDr. Petr Hubáček, vystřídal tak Ing. Karla Pruknera.

V září zahájil na bakalářském studiu obor Sociální práce.

2007

Poprvé vydáno pololetní vysvědčení formou výpisu ( v lednu ), tento typ používán dosud.

Zrušeno přezouvání ve školní jídelně ( květen ).

Maturitní vysvědčení poprvé předávána v aule VOŠ, tím byla přerušena dlouholetá tradice předávání maturitních vysvědčení v kině Svět a zavedena tradice nová.

Na Mistrovství světa ve zpracování informací v Praze se žákyně 2.C Hana Belicová stala dvojnásobnou juniorskou mistryní světa – v opise a v diktátu ( červenec ).

V září zahájena tvorba RVP ( rámcové vzdělávací programy ) na škole.

V říjnu zahájena poprvé akce Studenti čtou a píší noviny pořádaná deníkem MF Dnes, akce se ujala.

Ve veřejném celostátním hlasování soutěže o nejhezčí internetové stránky tříd získala nejvíce hlasů webová prezentace třídy 3.D. Soutěž pořádala společnost Teléfonica O2 Czech republic a Literární noviny ( prosinec ).

2008

Do síně slávy ve Valašském Meziříčí zapsán Ing. Jaroslav Halašta, bývalý ředitel školy.

Na mistrovství republiky OPEN 2008 v Praze se žákyně Hana Belicová stala trojnásobnou mistryní ČR v opisu a ve strojovém těsnopisu ( únor ).

Žák 3. D Ondřej Machala vítězem celorepublikové soutěže Junior Internet v kategorii nejlepší webové stránky, postoupil na Mezinárodní sympozium ve Wroclawi ( duben ).

V září otevřen první ročník oboru Ekonomické lyceum.

Provedena výměna oken na budově školky ( listopad/prosinec ).

2009

 Od ledna provedeno rozdělení studia SŠ a VŠ formou dvou pracovních smluv pro učitele.

Zaveden dvacetihodinový seminář angličtiny a němčiny pro prváky a druháky kvůli nestejné úrovni znalostí cizích jazyků na ZŠ.

V březnu Ondřej Machala a Svatopluk Šimara ze 4.D zvítězili v prestižní celostátní soutěži Junior Internet ( Ondřej Machala tak zopakoval svůj úspěch z dubna 2008 ).

V červnu dokončení ŠVP ( školních vzdělávacích programů ) na škole.

Na 47. mistrovství světa v záznamu a zpracování textů v Pekingu získala česká výprava nejvíce medailí. Naši školu zastupovali tři soutěžící: Tomáš Křenek – získal 3. místo za multijazyčný diktát, David Křenek a Hana Belicová – umístili se v první desítce.

Od listopadu zprovozněn systém SAS na škole pro učitele, od 1. prosince i pro rodiče žáků.

2010

Poprvé jednotné přijímací zkoušky na střední školy v rámci Zlínského kraje ( duben ). Žáci 4.C Martin Zdražil, Ondřej Plšek a Lukáš Horáček obsadili v dubnu se svým projektem Roll Town 3. místo v soutěži Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci jako jediní středoškoláci zastoupení v soutěži vysokoškolských týmů. Se stejným projektem získali na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně druhé místo a 18. května v Praze skvělé druhé místo. Jejich projekt je zaměřen na inline bruslení.

Na Mistrovství Německa v psaní na stroji obsadila Hana Belicová 2. místo, David Křenek 3. místo.

V říjnu proběhla generální zkouška nové státní maturity.

Od prosince zaveden v jídelně nový terminál se speciálními klíčenkami.

9. prosince proběhly oslavy 65. výročí založení školy. Pořádána školní akademie.

2011

V březnu na Veletrhu fiktivních firem v Ostravě firma Fi-Glass získala 1. místo za nejlepší stánek.

Od 2. května zapisovány příchody a odchody pedagogů přes internet (do r. 2014),

V květnu začala spolupráce naší školy s rakouskou logistickou firmou Walter.

Poprvé proběhly státní maturity (duben + květen).

Na Mistrovství světa ve zpracování textů a informací v Paříži získal 2. místo v korektuře textu David Křenek (červenec).

V říjnu se podílelo 8 děvčat 3. a 4. ročníku ve Francii na natáčení francouzského filmu Régise Roinsarda Láska všemi deseti (ve francouzském originále Populaire). Film měl premiéru v ČR v prosinci 2012.

 

2012

Od ledna se škola zapojila do akce Edison Culture (zahraniční stážisté na OA). Do akce se doposud stále zapojujeme.

Žák 2.C Zdeněk Stromšík vytvořil juniorský rekord ČR ve sprintu na 60 metrů. Časem 6,84 s se zařadil do první desítky nejrychlejších juniorů světa (20. února).

Na Veletrhu fiktivních firem v Ostravě získala firma Fi-Glass cenu za nejlepší reklamní slogan, děvčata firmy NNNaby,s.r.o. získala ocenění Nejlepší obsluha veletržního stánku (březen).

Od března začaly dvoutýdenní pracovní stáže našich žáků v Anglii. Stáže se konají v březnu a listopadu, akce stále pokračuje.

12. dubna získala škola ocenění Zlínského kraje za nejlepší preventivní program středních škol vsetínského okresu.

2. května ekonomický tým naší školy zvítězil v soutěži Nejlepší podnikatelský záměr 2012 pořádané Technologickým inovačním centrem Zlín.

Od května Majáles školy začal být poprvé pořádán jako Majáles Valašského Meziříčí.

30. listopadu získali žáci 3. místo v celosvětové internetové soutěži This is our Time – Unite the Nations (1. místo Kanada, 2. místo Taiwan, 3. místo OA Vlašské Meziříčí, ČR).

 

2013

Na Veletrhu fiktivních firem v Ostravě zvítězil žák 4.B Jan Navrátil v kategorii Nejlepší reprezentant (6.3.).

23. dubna Dominik Bura a Jiří Karpják (oba 4.A) zvítězili v soutěži Podnikavá hlava, kterou pořádala Palackého univerzita v Olomouci.

14. května na běžeckých závodech v Brně zvítězil Zdeněk Stromšík (3.C) v běhu na 100 metrů.

Časem 10,48 s se dostal 2 setiny sekundy za český juniorský rekord a stal se v roce 2013 druhým nejrychlejším evropským juniorským běžcem.

18. června Zdeněk Stromšík (3.C) na závodech v Táboře překonal časem 10,32 s český juniorský rekord Pavla Masláka na 100 metrů.

22. června na Mistrovství Evropy v Dublinu získal Zdeněk Stromšík (3.C) 4. místo v běhu na 100 metrů.

27. června Zdeněk Stromšík (3.C) překonal v Ostravě český juniorský rekord na 100 yardů časem 9,69 s.

28. června Ing. Anna Oplatková předala funkci zástupce ředitele PaedDr. Petru Hubáčkovi, vedoucímu VOŠ a bakalářského studia.Funkci zástupkyně zastávala Ing. Anna Oplatková přesně 25 let.

19. července Zdeněk Stromšík (3.C) na Mistrovství Evropy juniorů v italském Rieti obsadil 4. místo v běhu na 100 metrů časem 10,56 s.

25. července Zdeněk Stromšík (3.C) překonal v Táboře svůj juniorský rekord v běhu na 60 metrů časem 6,63 s.

30. srpna Zdeněk Stromšík (3.C) překonal v Ústí nad Orlicí český juniorský rekord na 100 metrů časem 10,51 s.

23. – 24. září pořádala škola setkání zástupců přidružených škol UNESCO.

22. listopadu účetní tým Mlčáková (4.B), Gabková a Zarembová (obě 4.A) získal 2. místo v celostátní soutěži Účetní olympiáda 2013. Soutěž pořádala VŠE Praha.

 

2014

5. února na mezinárodních závodech GUGL INDOOR v Linci obsadil Zdeněk Stromšík (4.C) 2. místo v běhu na 60 metrů v osobním rekordu 6,76 s.

18. února zvolena Miss OAVM Lucie Táborská z 2.C.

V březnu na 20. mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze obsadila firma Ferda 3. místo  v soutěži o nejlepší katalog (ze 144 zúčastněných).

18. března ekonomický tým ve složení Vlasta Gabková, Petra Pastorčáková (obě 4.A) a Robin Polk (4.B) zvítězil v Praze v celostátní soutěži Ekonomický tým 2014.

27. března na 6. veletrhu fiktivních firem v Ostravě získala firma Ferda,s.r.o. 1. místo v kategorii nejlepší katalog, firma Fi-Glass získala 2. místo v kategorii nejlepší stánek a současně získala i Speciální cenu CEFIF za předvedený výkon (cenu uděluje Národní ústav pro vzdělávání).

5. červen 2014 Natálie Topičová (1.B) získala zlatou medaili v dorostenecké soutěži Světového poháru U18 v kuželkách.

V soutěži Šenovský datel 2014 naše družstvo obsadilo 1. místo (říjen).

 

2015

V lednu v celorepublikové soutěži ZAV Přerov 2015 získali naši reprezentanti 2. a 3. místo v přesnosti opisu: Michal Rak (1.D) – 2. místo, Karin Imbergerová (1.A) – 3. místo.

Od února zavedeny pro žáky i učitele čipy pro vstupy a odchody ze školních budov.

8. dubna bylo ukončeno dvouleté funkční studium na naší škole, kterého se zúčastnilo 26 ředitelů Zlínského kraje.

V recitační soutěži Krásenský zvoneček vyhrál 21. dubna tým ve složení Hana Pernická, Ingrid Plánková (obě 4.A) a Michaela Kocurková (1.C).

V soutěži 1. ročníků v psaní na klávesnici v Ostravě získal tým ve složení Karin Imbergerová (1.A), Lenka Vašenková a Zuzana Reichlová (obě 1.B) a Michal Rak (1.D) 1. místo (červen).

30. června zástupkyně ředitele PaedDr. Věra Facová na vlastní žádost odstoupila z funkce zástupkyně ředitele, kterou zastávala od dubna 2005. Její nástupkyní se stala Mgr. Andrea Hlavatá.

17. července Karin Imbergerová (1.A) a Michal Rak (1.D) reprezentovali školu na Mistrovství světa ve zpracování textu na klávesnici v Budapešti. Získali 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili.

19. října tým písařů ve složení Karin Imbergerová (2.A), Michal Rak (2.D), Lenka Vašenková a Zuzana Reichlová (obě 2.B) zvítězil v celorepublikové soutěži Valašský datel 2015.

Od listopadu byly zavedeny bezplatné hodiny s počítačem určené pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ. Akce dostala název Odpolední hrátky s počítačem (trvá dosud).

8. listopadu v Olomouci v celostátní soutěži písařů s mezinárodní účastí získal tým Imbergerová, Rak, Reichlová a Vašenková 1. místo.

2. prosince tým žákyň ve složení Radka Chudobová, Michaela Orlitová, Kateřina Horáková (všechny 4.A), Judita Šrámková a Kateřina Icelová(obě 4.B) získal prvenství v5. ročníku Účetní olympiády pořádané katedrou finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

8. prosince v Ústí nad Labem získal ekotým školy ve složení Michaela Orlitová, Kateřina Kalusová a Kateřina Horáková (všechny 4.A) 2. místo v celostátní soutěži Ekotým 2015.

 

2016

V březnu tým písařů - Michal Rak /2.D), Karin Imbergerová (2.A), Lenka Vašenková a Zuzana Reichlová (obě 2.B) získal na 16. ročníku soutěže ZAV Přerov pro žáky 3. ročníků a mladší talenty 1. místo a do školy přivezl putovní pohár.

19. dubna na Mistrovství ČR v grafických předmětech v Novém Bydžově získal Michal Rak (2.D) titul mistra republiky v psaní na klávesnici výkonem 481,1 čistých úhozů za minutu, vzáznamu mluveného slova získala 2. místo Karin Imbergerová (2.A).

14. června sedmnáct žáků základních, středních a základních uměleckých škol převzalo z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, radního pro školství Petra Navrátila a radního pro kulturu Ladislava Kryštofa ocenění za mimořádné úspěchy v různých oblastech činnosti, případně za jiný mimořádný čin. Mezi oceněnými byli i dva naši žáci:

1) Karin Imbergerová (2.A) - úspěšně reprezentovala školu i kraj v soutěžích v grafických disciplínách – opis textu na klávesnici, korektura textu a záznam mluveného slova. Své výkony neustále zdokonalovala a dosahovala lepších výsledků a umístění i na mezinárodních soutěžích. Na Mistrovství světa v Budapešti 2015 získala řadu předních umístění v různých  soutěžích vkategorii žáci (2 x 2. místo, 1 x 3 místo, 1 x 4. místo a 1 x 6. místo). Ve středoškolském Mistrovství ČR v grafických disciplínách získala 2. místo.

2) Martin Rössner (3.D) – za záchranu lidského života 13.5.2016 na vlakovém nádraží  v Hranicích.

17. července získala Karin Imbergerová (2.A) 1. místo v psaní na klávesnici na soutěži písařů v německém Neukirchenu.

 

2017

27. ledna tým našich účtařů získal 2. místo v celorepublikové soutěži Má dáti dal ve Znojmě.

 

 

Ředitelé školy

Ing. Eduard Schmidt 1945 - 1949
Maxmilián Hons 1949 - 1969
JUDr. Ing. Milan Straňák, CSc. 1969 - 1971
Drahomíra Papežová 1971 - 1981
Ing. Jaroslav Číp 1981 - 1991
Ing. Jaroslav Halašta 1991 - 2005
Mgr. Aleš Kubíček 2005 - doposud
Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor