II. kategorie – 2. ročník učebních oborů

 

 

 

1.     Použitím číslic 3 a 5 a pomocí znamének matematických operací napište alespoň deset čísel s různou hodnotou tak, aby každé číslo obsahovalo jen jednu číslici 3 a jednu číslici 5.

2.     Součet dvou čísel je 21 a zároveň rozdíl druhých mocnin hledaných  čísel je 21. Urči, o která dvě čísla se jedná.

3.     Strom vysoký 32 m byl bleskem přelomen. Jeho vrchol dopadl 16 m od paty stromu. V jaké výšce se strom přelomil?

4.     Řešte nerovnici v oboru reálných čísel:

        

 

 

5.     Kdy je daný zlomek:

                           

                   a) kladný

                   b) záporný

                   c) roven nule

                   d) kdy nemá smysl