OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Ekonomika podniku


Vážená uchazečko,
vážený uchazeči,

pokud máte zájem studovat na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, máte možnost podat přihlášku do 1. ročníku bakalářského studia, které je realizováno ve Valašském Mezíříčí.
Na Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí je možno studovat obor Ekonomika podniku.

Přijímací řízení na bakalářské studium pro akademický rok 2018/2019

Přihláška se podává elektronicky a současně tištěná zkrácená podepsaná verze přihlášky musí být doručena na studijní oddělení EkF. Není potřebné potvrzení přihlášky na střední škole. Součástí přihlášky je i úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří vykonávají maturitní zkoušku v akademickém roce 2017/18, doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 5 dní ode dne jeho převzetí na studijní oddělení EkF. Termín pro podání přihlášky je 15. 5. 2018.

Pokud se ucházíte o studium ve Valašském Meziříčí, je nutno v přihlášce v kolonce Místo výuky uvést Valašské Meziříčí.

Bližší informace najdete zde.

 1. Název studijního programu: Ekonomika a management
  • Typ: bakalářský studijní program
  • Forma: prezenční
  • Cíle studia: příprava k výkonu povolání
 2. Studijní program zahrnuje jediný studijní obor EKONOMIKA PODNIKU.
 3. Garant oboru:Doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
 4. Garant oboru na VOŠ:Ing. Helena Škrlová
 5. Kontakt: Ing. Helena Škrlová
  • pro studenty, kteří po ukončení bakalářského studia odejdou do praxe
  • pro studenty, kteří chtějí pokračovat v magisterském studiu.
   a) znalosti:
  • Podrobná znalost národních i nadnárodních finančních pravidel,
  • Orientace ve finančních a bankovních systémech EU a jednotlivých členských i významných nečlenských zemí
  • Orientace v tuzemských i evropských finančních, ekonomických a daňových normách
  • Vyhledávání informačních zdrojů
  • Práce v mezinárodních datových sítích
  • Moderní vnitropodnikové řídicí metody a jejich informační zajištění
  • Získávání, komplexní a automatizované zpracování dat
  • Hodnocení a interpretace získaných informací
  • Základní marketingové metody
  • Finanční operace podniků, jejich účetnictví a daňová problematika
  • Znalost zásad sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii
  • Orientace v základech daňového systému České republiky
   b) dovednosti:
  • Práce v lokální počítačové síti, v mezinárodních datových sítích
  • Společenská komunikace a korespondence
  • Organizace pracovního kolektivu
  • Interpretace odborných informací z oblasti mezinárodních finančních trhů
  • Interpretace odborných informací z oblasti světové ekonomiky
  • Formulace jednoduchých právních a organizačních předpisů
  • Vedení finančního a manažerského účetnictví firmy a zpracování roční účetní závěrky s využitím příslušného softwaru, základní daňové operace
  • Vedení odborné cizojazyčné konverzace nejméně ve dvou světových jazycích
  • Interpretace výsledků zpracování dat získaných prostředky výpočetní techniky
  • Využívání regionálních zvláštností při řízení práce firmy
  • Absolvovat všechny předměty předepsané studijním plánem.
  • Vykonávat státní bakalářskou zkoušku a obhájit bakalářskou práci.
 6. Profil absolventa

  Profil absolventa bakalářského studia je třeba modifikovat do dvou základních verzí:

  Obor Ekonomika podniku

  Obor ekonomika podniku vychovává odborníky vybavené znalostmi vědeckých nástrojů řízení, schopné aplikovat moderní informační technologie při řešení i složitých problémů na úrovni běžné obchodní organizace a využívat při řešení současných prostředků výpočetní a sdělovací techniky. Studium se zaměřuje na přípravu odborníků pro řídicí funkce na střední podnikové úrovni výrobních i nevýrobních organizací. Jde o tradiční ekonomický obor, o jehož absolventy je na pracovním trhu stálý zájem. Případné získání certifikační klasifikace umožní navíc absolventovi získat uplatnění i na evropském pracovním trhu.

  Absolventi jsou připravování pro práci ve výrobních a nevýrobních organizacích, ale i ve finančních, účetních, daňových, správních a řídicích orgánech firem i veřejné správy, se znalostí základních národních právních předpisů i pravidel Evropské unie. Dovedou organizovat a řídit činnost podřízených, pracovat v týmu. Jsou schopni samostatně aplikovat zákony a podzákonné normy při řízení svěřeného pracovního úseku. Po zapracování budou schopni přijímat i závažná rozhodnutí v daném oboru.

  Specializační profil oboru a absolventa je směřován do činnosti podnikatele, ekonoma a manažera firmy. Absolventi získávají různé podnikatelské a obchodní dovednosti. Umí také hledat a vytvářet zdroje finančních, účetních a daňových informací, informace získávat, kriticky hodnotit, zpracovávat, interpretovat a aktivně je používat. Jsou adaptabilní na nové poznatky v oboru. Vypěstují si potřebu celoživotního vzdělávání a postupného zvyšování kvalifikace. Jsou ochotni nést svůj podíl na zvyšování image firmy. Po zapracování jsou schopni vést menší pracovní kolektiv. Umí také založit a řídit firmu v oboru.

  Do odborné složky profilu absolventa lze zařadit následující znalosti a dovednosti:

  Pro řádné ukončení studia ve studijním programu musí student splnit tyto podmínky:

 7. Studijní plány, anotace předmětů a personální zabezpečení výuky jsou uvedeny v samostatných dokumentech.
 8. V rámci studia absolvují studenti odbornou praxi.
 9. Standardní doba studia: 3 roky
 10. Pro řádné ukončení studia ve studijním programu musí student splnit tyto podmínky:
  • Absolvovat všechny předměty předepsané studijním plánem.
  • Vykonávat státní bakalářskou zkoušku a obhájit bakalářskou práci.
 11. Udělovaný akademický titul: "bakalář" (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem
Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor