OBCHODNÍ AKADEMIE
A VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Veřejná ekonomika a správa

Studijní obor
Veřejná ekonomika a správa

Studijní program
Hospodářská politika a správa

Detašované pracoviště Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ve Valašském Meziříčí nabízí tříleté kombinované bakalářské studium v oboru Ekonomika podniku, zakončené státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent získá titul Bc.

Profil absolventa:
Absolvent bakalářského studia je vybaven základními všeobecnými ekonomickými znalostmi a základními znalostmi z oblasti veřejné ekonomiky a veřejné správy.
Sféry uplatnění absolventů oboru:
- v orgánech státní správy,
- v orgánech územní a zájmové samosprávy,
- v institucích a organizacích veřejného a soukromého sektoru.

Příklady uplatnění absolventů oboru v praxi:
- obecní, městské a krajské úřady,
- ministerstva,
- finanční úřady,
- Policie ČR,
- celní úřady, Úřad práce ČR,
- Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny,
- školy, nemocnice, kulturní zařízení, masmédia,
- podniky dopravní a technické infrastruktury,
- občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti,
- agentury, poradenské a výzkumné firmy zajišťující koexistenci a koordinaci,
- veřejných a soukromých subjektů a aktivit v území apod.

Organizace výuky:
- výuka probíhá každý týden ve čtvrtek odpoledne v rozsahu cca 6 hodin denně
- výuka jednoho předmětu zahrnuje cca 10 až 16 hod přímé výuky v blocích (přednášky a tutoriály = plánováno v rámci rozvrhu),
- další část výuky je zajišťována distančně (samostudium); podklady jsou k dispozici v elektronickém výukovém systému = LMS,
- forma hodnocení výsledků, např. zpracování seminárních prací (odevzdávání elektronicky), zápočtové testy, zkoušky (písemné či ústní).

STRUKTURA ZNALOSTÍ ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU:
Široký ekonomický základ:
- základy ekonomie, managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, financí, informatiky, účetnictví, statistiky, práva atd.,

Specifické znalosti oboru:
- mechanismy financování veřejného sektoru a hospodaření neziskových organizací,
- organizace a nástroje uplatňované ve veřejné správě v ČR i v EU, základy státní, regionální a municipální ekonomiky, sociální politiky, využívání územních a správních informačních systémů,
- teorie a praxe veřejných financí, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, sportu, bydlení, politiky zaměstnanosti, obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku apod.

STĚŽEJNÍ PŘEDMĚTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA OBORU:
- Veřejné finance
- Příjmy veřejných rozpočtů
- Sociální politika v EU
- Veřejná správa
- Správní právo
- Ekonomika veřejného sektoru
- Ekonomika neziskových organizací
- Oceňování majetku
- Územní a správní informační systémy

Přijímací řízení:
Národní srovnávací testy – test obecných předpokladů.
Na Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava se podávají pouze přihlášky vyplněné přes formulář elektronické přihlášky. Elektronická přihláška bude spuštěna od počátku ledna 2017.
Bližší informace na stránkách VŠB-TUO

Bližší informace, studijní program, získáte na tel. čísle 571 755 502, PaedDr. Bc. Petr Hubáček, Ph.D., vedoucí VOŠ.

Vytvořil David Křenek Mapa webu | Administrátor